Originál kolekce na Zoot.cz

Úvod » Požární bezpečnost komínů

čištění komínů

publikováno 08.01.2011

Od 1.1.2011 vstoupí v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a nahradí dosud používanou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která bude zrušena. Na rozdíl od vyhlášky č. 111/1981 Sb., týká se nové nařízení vlády celé spalinové cesty, tedy komínů a kouřovodů, ale i spotřebičů paliv. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. zahrnuje způsob kontroly a čištění spalinové cesty včetně stanovených lhůt na provádění této činnosti a definuje, kdo a kdy provádí jednotlivé činnosti a způsob zpracování písemných dokumentů.Nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru větším než 800 mm nebo o větší stavební výšce komína než 60 m a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu větším než 1 MW.

Kontrola spalinové cesty

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola spalinové cesty se provádí po celé její délce, tedy od spalinového hrdla spotřebiče paliv až po ústí komína. Kontroluje se zejména stavebně technický stav spalinové cesty, průduch kouřovodu, prostor kondenzátní jímky nebo prostor neúčinné výšky komína a komínový průduch včetně komínové konstrukce, požární bezpečnost spalinové cesty, přístup ke komínu a k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním otvorů, ale i technický stav vývodů spalin.
O provedené kontrole spalinové cesty vydá na závěr odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru, který je uvedený v NV, s případným uvedením závad a lhůt na jejich odstranění.

Čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty provádí opět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Nařízení vlády umožňuje provést čištění spalinové cesty od spotřebiče na pevné palivo o jmenovitém výkonu do 50 kW také svépomocí. Avšak alespoň jedenkrát ročně je třeba nechat provést odborně způsobilou osobou kontrolu takto vyčištěné spalinové cesty, odborně způsobilá osoba současně posoudí, zda způsob čištění komínů a kouřovodů a vybírání tuhých znečišťujících látek zajišťuje její bezpečný provoz.
O provedeném čištění spalinové cesty vydá na závěr odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. O čištění svépomocí se provede záznam do požární knihy, popř. jiné provozní dokumentace, kterou vlastník domu předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

Revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku ssedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.
O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 NV č. 91/2010 Sb. Revizní zpráva zpracovaná jiným způsobem, než je uvedeno v NV č. 91/2010 Sb. (vzor revizní zprávy byl aplikován z ČSN 73 4201), nesmí být použita pro další řízení, tedy pro kolaudaci objektu, připojení spotřebiče paliv apod.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťuících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce

 

Doplňující pravidla k tabulce:

 

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

 

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

 

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

 

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

 

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

 

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně[1] k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

 

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci[2] se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

 

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.[1] § 17 zákona č. 455/1991 Sb.

[2] § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz